JAPAN - WWII

• Mitsubishi Dinah

• Mitsubishi Zero

• Yokosuka BakaDINAH

Mitsubishi KI-46 III (Dinah)
5439

RAF Museum, Cosford
25 August 2010

 

 

 ZERO

Mitsubishi A6M (Zero)
cockpit section

IWM, Duxford
15 August 2013

 

 

 BAKA

Yokosuka MXY7 Model 11 Ohka (Baka)

RAF Museum, Cosford
25 August 2010